KOJATICE
 
Dnes je 23.2.2019.
Meniny oslavuje Roman, Romana.

 

Urbárske pozemkové spoločenstvo LES A PASIENOK KOJATICE

 

 

Cieľ a predmet činnosti spoločenstva

 

      Spoločenstvo je založené za účelom spoločného hospodárenia s majetkom patriacim do

Urbárskeho pozemkového spoločenstva les a pasienok Kojatice. Cieľom spoločenstva je

obnoviť reálny výkon vlastníckych a užívateľských práv bývalých členov Urbárskeho

spoločenstva a ich právnych nástupcov k predmetu ich vlastníctva a k majetku združenému

podľa spoluvlastníckych podielov. Spoločenstvo hospodári podľa platných lesných

hospodárskych plánov a zásad trvale udržateľného rozvoja lesa a ostatných platných

noriem na úseku lesného hospodárstva. 

      Predmetom činnosti spoločenstva je racionálne hospodárenie na spoločných 

nehnuteľnostiach a obstarávanie spoločných vecí vyplývajúcich zo spoluvlastníctva

lesného, pasienkového a iného majetku, pričom táto činnosť nesmie byť v rozpore

s právnymi predpismi a záujmami spoločenstva.

 

Založenie USLaP Kojatice: 25.2.1992 /registrácia na MVSR 3.3.1992/    

 

Sídlo spoločenstva: Kojatice č. 78, 082 32 Kojatice, okr. Prešov

 

__________________________________________________________________________________________________________

 

OZNAMY - aktuálne

 

- Pozvánka na zasadnutie VZ dňa 17.03.2018 o 15:00 hod. v KD Kojatice -  (Pozvánka.PDF a Plnomocenstvo.PDF)

                             (Prezentácia začína od 13:00 hod. v KD Kojatice)

 

- Oznam pre členov spoločenstva, ktorí nadobudli podiely v spoločnej nehnuteľnosti

- Oznam na odpredaj palivového dreva

- Oznam na odpredaj vlákniny z tvrdého dreva

 

Dátum poslednej aktualizácie : 14.02.2018

___________________________________________________________________________________________________________

 

Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia UPSLaP Kojatice /zo dňa 11.03.2017/ - (Zápisnica.PDF)

Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia UPSLaP Kojatice /zo dňa 20.02.2016/ - (Zápisnica.PDF)

Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia UPSLaP Kojatice /zo dňa 28.03.2015/ - (Zápisnica.PDF)

Stanovy pozemkového spoločenstva (úplné znenie po dodatku č.1 zo dňa 28.03.2015) - (Stanovy.PDF) 

Dodatok č.1 k stanovám pozemkového spoločenstva (schválené 28.03.2015) - (Dodatok č.1.PDF)

Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia UPSLaP Kojatice /zo dňa 08.02.2014/ - (Zápisnica.PDF) 

 

Potvrdenie o zápise zmeny do registra pozemkových spoločenstiev s právnou subjektivitou /zo dňa 20.05.2014/

Stanovy pozemkového spoločenstva /zo dňa 08.02.2014/ 

Zmluva o pozemkovom spoločenstve podľa zákona č. 97/2013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách

 

 

 

 

 
© Copyright by Obec KOJATICE | Powered by K_CORP s.r.o. | 105886