KOJATICE
 
Dnes je 1.2.2023.
Meniny oslavuje Tatiana.
Ktorú oblasť rozvoja obce považujete za najdôležitejšiu ?
Kultúra  (3295)
Šport  (2938)
Inú  (2525)

Dodatok č. 4/2020 k VZN č. 26/2010 o čiastočnej úhrade výdavkov materskej školy

/zverejnené: 02.09.2020/  

 

Predpis o vnútornom  systéme preverovania oznámení v zmysle zákona č. 54/2019 Z.z. 

/zverejnené: 30.09.2019/ 

 

Dodatok č. 3/2019 k VZN č. 26/2010 o čiastočnej úhrade výdavkov materskej školy

/zverejnené: 09.09.2019/  

 

Dodatok č. 2/2017 k VZN č. 26/2010 o čiastočnej úhrade výdavkov materskej školy

/zverejnené: 20.12.2017/   

 

VZN :

- č. 38 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov školskej jedálne

/zverejnené: 10.01.2023/ 

 

- č. 37 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za KO a drobné stavebné odpady

/zverejnené: 17.12.2020/ 

 

- č. 36 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb

/zverejnené: 19.10.2017/ 

 

- č. 35 o vyhradení miest a určení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov

/zverejnené : 19.10.2017/ 

 

- č. 34 o nakladaní s kom. odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Kojatice

/zverejnené: 29.07.2016/

 

- č. 33/2015 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za kom. a drobné stavebné odpady

/zverejnené: 17.12.2015/

 

- č. 32/2015 o niektorých podmienkach držania psov na území obce Kojatice

 /zverejnené: 17.12.2015/

  

- o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za soc. služby

 

č. 29/2013 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce

 

č. 26/2010 o čiastočnej úhrade výdavkov materskej školy a školskej jedálne  

 

- o určení výšky finančných prostriedkov na financovanie originálnych kompetencií na úseku školstva

 

 Cenník:

- za služby poskytované Obecným úradom Kojatice (platný od 01.01.2021)

- poplatky za sprístupnenie informácií 

________________________________________________________________________________________________

 

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Kojatice

Zásady o výkone kontrolnej činnosti v podmienkach samosprávy obce Kojatice 

Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Kojatice

 

 

 
© Copyright by Obec KOJATICE | Powered by K_CORP s.r.o. | 309691