KOJATICE
 
Dnes je 1.4.2023.
Meniny oslavuje Hugo.
Ktorú oblasť rozvoja obce považujete za najdôležitejšiu ?
Kultúra  (3454)
Šport  (3151)
Inú  (2668)

 

Sociálna práca v obci Kojatice 

 

Výberové konanie na jedno pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka (TSP) - 26.2.2019 o 11:00 hod. - viac informácií

 

Názov projektu: Sociálna práca v obciach I.

Trvanie projektu: 10/2015 až 9/2019

Miesto realizácie projektu: Obec Kojatice

E-mail: kojaticetsp@gmail.com

Kontakt: 0911 907 297

Kancelária: budova hasičskej zbrojnice  - medziposchodie

 

Národný projekt Terénna sociálna práca v obciach I. sa realizuje v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Nadväzuje na národný projekt Terénna sociálna práca v obciach, realizovaný v rokoch 2012 až 2015.

Pokračuje v zásadnej zmene a skvalitňovaní výkonu terénnej sociálnej práce, v odbremeňovaní obcí od administratívy

a znižovaní náklady na ňu.

 

Cieľové skupiny:  

 - marginalizované skupiny, vrátane Rómov,

- jednotlivci alebo skupiny ohrozené diskrimináciou, chudobou alebo sociálnym vylúčením,

- rodiny s deťmi, neúplné rodiny s deťmi, mnohodetné rodiny,

- nízkopríjmové domácnosti,

- mladí ľudia, osobitne mladí ľudia do 29 rokov, ktorí nie sú v evidencii uchádzačov o zamestnanie, ani v zamestnaní,

ani zapojení do procesu vzdelávania alebo odbornej prípravy

- osoby so zdravotným postihnutím,

- deti,

- znevýhodnení uchádzači o zamestnanie,

- deti, plnoleté fyzické osoby a rodiny, pre ktoré sa vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

 

Ciele projektu:

- zvýšenie účasti najviac znevýhodnených a ohrozených osôb v spoločnosti, vrátane účasti na trhu práce,

- zvýšenie kvality výkonu terénnej sociálnej práce prostredníctvom odborného vzdelávania a supervízie práce terénnych

sociálnych pracovníkov (TSP) a terénnych pracovníkov (TP),

- štandardizácia výkonu terénnej sociálnej práce prostredníctvom metodického vedenia terénnych sociálnych pracovníkov

zo strany koordinátorov,

- zvýšenie dostupnosti a zlepšenie prístupu k poskytovaným službám,

- zníženie administratívneho zaťaženia zapojených obcí.

 

 Národný projekt Terénna sociálna práca v obciach I. sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu

 a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.  

 

 

 

 

 
© Copyright by Obec KOJATICE | Powered by K_CORP s.r.o. | 321856