KOJATICE
 
Dnes je 20.9.2018.
Meniny oslavuje Ľuboslav, Ľuboslava.

 

 

Informácia o realizácii projektu

 

Názov prijímateľa:

Obec Kojatice 200, 082 32 Svinia

Názov projektu:Sanačné práce na nelegálnej skládke a dobudovanie systému na zber a odvoz komunálneho odpadu v obci Kojatice

Typ projektu: dopytovo-orientovaný projekt

Prioritná os:6 Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

Špecifický cieľ:6.1.1 Rast počtu rómskych domácností s prístupom k zlepšeným podmienkam bývania

Oblasť intervencie: Nakladanie s domovým odpadom (vrátane opatrení na minimalizáciu, triedenie, recykláciu)

Miesto realizácie:Obec Kojatice, Východné Slovensko, Prešovský kraj, okres Prešov

Časový rámec realizácie projektu: Obec Kojatice v mesiaci Jún 2018 podpísala Zmluvu o NFP č. ZM_SEP-IMRK2-2018-001803

Výška poskytnutého nenávratného finančného príspevku: 61 004,06  EUR

Vlastný vklad: 3 210,74 EUR

 

Ciele projektu: Realizáciou projektu bude okrem naplnenia špecifického cieľa výzvy v dotknutom území docielená eliminácia

nelegálnych skládok a tým čistejšie a zdravšie prostredie separovanej rómskej komunity, neďaleko ktorej je v súčasnosti

nelegálna skládka odpadu, ako ja samotné sociálne vnímanie osôb vylúčených zo spoločnosti na základe znečistenej lokality.

Vyčistením nelegálnej skládky, odstránením odpadu a následným umiestnením veľkokapacitných kontajnerov na určených

stojiskách sa tak zvýšia šance pre naplnenie globálneho cieľa, ktorým je integrácia rómskej komunity a jej sociálne

začlenenie do spoločnosti. Zároveň je projekt v súlade s princípmi desegregácie, degetoizácie a destigmatizácie.

 

Aktivity projektu:

Typ aktivity: Vybudovanie, resp. dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu komunálneho odpadu,

Hlavné aktivity projektu: Vybudovanie, resp. dobudovanie systému zberu a odvozu komunálneho odpadu

Typ aktivity: Realizácia sanačných prác nelegálnych skládok, vrátane eliminácie nepriaznivých vplyvov nelegálnej skládky

Hlavné aktivity projektu: Odstránenie nezákonne umiestneného odpadu

 

Kontaktné údaje prijímateľa:

Obec Kojatice, Kojatice  200, 082 32 Svinia

IČO:00327263

Štatutárny orgán:  Anton Aštary

e-mail: obec@kojatice.sk

Tel: +421 51 74 99 520

webová stránka obce: www.kojatice.sk

 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci

Operačného programu Ľudské zdroje.

                                                                                        www.esf.gov.sk           www.minv.gov.sk

 

 

 ________________________________________________________________________________________________

Projekt ,,Kamerový systém obce Kojatice" - TU

 

 ________________________________________________________________________________________________

   

 

 

Obec Kojatice  úspešne ukončila realizáciu projektu „Komunitná sociálna práca Kojatice“ 

pre svojich znevýhodnených občanov. Hlavným cieľom projektu bolo podporiť sociálnu

inklúziu osôb ohrozených sociálnym vylúčením prostredníctvom rozvoja služieb starostlivosti

s osobitným zreteľom na marginalizované rómske komunity. Základnou projektovou aktivitou bolo poskytovať

terénnu soc. prácu pre cieľové skupiny, reprezentované najmä však príslušníkmi miestnej rómskej komunity.

 

Projekt sa uskutočnil vďaka nenávratnému finančnému príspevku vo výške 32 414,03 EUR z Európskeho

sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia, SORO: Fond sociálneho

rozvoja. (obec@kojatice.sk)

 
© Copyright by Obec KOJATICE | Powered by K_CORP s.r.o. | 096529