KOJATICE
 
Dnes je 1.4.2023.
Meniny oslavuje Hugo.
Ktorú oblasť rozvoja obce považujete za najdôležitejšiu ?
Kultúra  (3454)
Šport  (3152)
Inú  (2668)

 
 
Názov projektu: Miestna občianska poriadková služba Kojatice
 
Hlavný cieľ projektu: Realizáciou projektu sa zabezpečí pozitívny prínos výsledkov projektu spočívajúci v rekvalifikácii
osôb vykonávajúcich miestne občianske poriadkové služby a tým ich následné možné zvýšenie adaptability na pracovné
ponuky na trhu práce. Projektom sa okrem iného zabezpečí perspektívne a efektívne riešenie každodenných problémov
v obci a zvýšenie osobnej bezpečnosti obyvateľov obce Kojatice. Potreba realizácie projektu vyplýva z vysokého podielu protispoločenského správania a nevyužitého potenciálu zabezpečenia dohľadu nad takýmto správaním.
 
Trvanie projektu: 03/2022 – 05/2023
Nenávratný finančný príspevok: 64 893,13 €
Typ projektu: Dopytovo orientovaný projekt
 
 
Riadiaci orgán: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Sprostredkovateľský orgán: Ministerstvo vnútra SR
 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu
regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje
 

 www.ludskezdroje.gov.sk                      www.esf.gov.sk                      www.minv.sk                          www.kojatice.sk

 __________________________________________________________________________________________________________

 

Názov projektu
 
 Komunitné centrum Kojatice
 
Prioritná os: 6. Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít
Špecifický cieľ: 6.1.3 Zlepšiť prístup ľudí z MRK k sociálnej infraštruktúre
 
 
Trvanie projektu: 05/2020 - 08/2022                  
Nenávratný finančný príspevok: 288 819,44 €
Typ projektu: Dopytovo orientovaný projektu
 
Riadiaci orgán: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Sprostredkovateľský orgán: Ministerstvo vnútra SR
 
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci

Operačného programu Ľudské zdroje
 

 www.ludskezdroje.gov.sk                      www.esf.gov.sk                      www.minv.sk                          www.kojatice.sk

 __________________________________________________________________________________________________________

 

 

Projekt je spolufinancovaný Kohéznym fondom Európskej únie v rámci 
Operačného programu Kvalita životného prostredia

Zazmluvnená výška NFP: 341 304,14 EUR

www.op-kzp.sk
 
Názov projektu: Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Kojatice
 
Hlavný cieľ projektu: 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu 
na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov

__________________________________________________________________________________________________________

 

OBEC KOJATICE

Obec Kojatice v rámci výzvy Rady vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality na financovanie projektu v oblasti

prevencie kriminality pre rok 2018 má schválený projekt s názvom: "Rozšírenie kamerového systému obec Kojatice".

 

Cieľ projektu: Rozšírenie kamerového systému (6 nové kamery vrátane príslušenstva) v obci Kojatice ako účinný prostriedok

prevencie kriminality v obci. 

Pôsobnosť projektu: Miestna

Celkový rozpočet projektu: 6.721,20 € (kapitálové výdavky)
Výška poskytnutej dotácie: 5.000,00 € (kapitálové výdavky)

 

 

"Projekt bol finančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality."

 

__________________________________________________________________________________________________________

 

Názov projektu: Miestna občianska poriadková služba v obci Kojatice

 

Hlavný cieľ projektu: Riešenie bezpečnosti a poriadku priamo v obci a zvýšenie finančnej gramotnosti,

zamestnateľnosti a zamestnanosti marginalizovaných komunít, predovšetkým Rómov.

Trvanie projektu: 07/2019 – 06/2021

Nenávratný finančný príspevok: 93 824,79 €

Typ projektu: Dopytovo orientovaný projekt

 

Riadiaci orgán: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Sprostredkovateľský orgán: Ministerstvo vnútra SR

 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci

 

Operačného programu Ľudské zdroje

 

www.ludskezdroje.gov.sk             www.esf.gov.sk                                  www.minv.sk                      www.kojatice.sk

 

 

__________________________________________________________________________________________________________

 

 

 „Tento projekt sa realizuje vďaka podpore Európskeho sociálneho fondu a Európskeho

fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“

 

Obec Kojatice realizuje projekt:

„Komunitné centrum Kojatice“

 

Prioritná os: 6. Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

Špecifický cieľ: 6.1.3 Zlepšiť prístup ľudí z MRK k sociálnej infraštruktúre

 

Trvanie projektu: 08/2018 – 07/2019

 

Typ projektu: Dopytovo orientovaný     Výška NFP: 288 819,44 EUR

 

 

www.employment.gov.sk         www.minv.gov.sk

 

__________________________________________________________________________________________________________

Názov projektu: Zabezpečenie miestnej občianskej poriadkovej služby v obci Kojatice


Hlavný cieľ projektu: Riešenie bezpečnosti a poriadku priamo v obci a zvýšenie finančnej gramotnosti,

zamestnateľnosti a zamestnanosti marginalizovaných komunít, predovšetkým Rómov.

Trvanie projektu: 01/2018 – 12/2020

Nenávratný finančný príspevok: 95 765,13 €

Typ projektu: Dopytovo orientovaný projekt


Riadiaci orgán: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Sprostredkovateľský orgán: Ministerstvo vnútra SR

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Europského sociálneho fondu v rámci

Operačného programu Ľudské zdroje

 

www.ludskezdroje.gov.sk             www.esf.gov.sk                                  www.minv.sk                      www.kojatice.sk

__________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY MATERSKEJ ŠKOLY - KOJATICE

 

Názov poskytovateľa: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Názov sprostredkovateľa: Slovenská inovačná a energetická agentúra

Názov prijímateľa: Obec Kojatice

Kód projektu v ITMS2014+: 310041I450

Operačný program: Kvalita životného prostredia

Obdobie realizácie projektu: 01/2017 – 05/2020

Výška NFP: 233 994,50  

 

Cieľom projektu je zmodernizovať zastaralú budovu materskej škôlky a zabezpečiť energetickú efektivitu jej prevádzky.

                                         

                                   „Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou“

 

www.partnerskadohoda.gov.sk                           www.op-kzp.sk                            www.siea.sk

 

 


__________________________________________________________________________________________________________

 

Názov projektu: Rómska osada – miestny vodovod

Miesto realizácie projektu: Východné Slovensko, Prešovský kraj, okres Prešov, obec Kojatice

Projekt je spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

Špecifický cieľ projektu: 6.1.1 Rast počtu rómskych domácností s prístupom k zlepšeným podmienkam bývania

Výška NFP: 72 890,17 EUR

Začiatok realizácie hlavných aktivít: 08/2017

Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu: 02/2021

 

Opis projektu:

 

V obci Kojatice žije 1 248 obyvateľov, z toho 167, t.j. 11,8 % patrí k marginalizovanej rómskej komunite, ktorá žije v separovanej osade.

Obec Kojatice má vybudovaný verejný vodovod - vodovodný systém, ktorý zásobuje obyvateľstvo, technickú a občiansku vybavenosť

pitnou vodou. Do separovanej osady nebolo vodovodné potrubie vybudované a samospráva sa rozhodla tento stav zmeniť. Na základe

zhodnotenia jestvujúceho stavu zásobovania pitnou vodou je najvhodnejší spôsob zásobovania pitnou vodou riešenej lokality rozšírenia

obecného vodovodu zachytením existujúceho prameňa, výstavbou úpravne vody a vodovodnej siete. Zámerom je zabezpečiť zásobovanie

obyvateľov dostatočným množstvom kvalitnej hygienicky nezávadnej pitnej vody pri vyhovujúcich tlakových a prietokových pomeroch.

 

Po realizácii projektu budú mať celoročný prístup ku kvalitnej hygienicky nezávadnej pitnej vode všetci obyvatelia obce Kojatice. Odstráni

sa štrukturálna diskriminácia obyvateľov rómskej osady, ktorí získajú v tejto oblasti rovnaké práva ako ostatní občania. Zlepšený prístup

k pitnej vode znamená, že sa zlepšia hygienické podmienky na osade a tým dôjde k zlepšeniu východísk pre bezkonfliktné spolunažívanie

MRK s ostatnými občanmi obce a regiónu. Realizáciou projektu sa vytvoria podmienky pre zlepšenie sociálnej inklúzie rómskej komunity

v synergii s už realizovanou terénnou sociálnou prácou a komunitnou sociálnou prácou. Okrem zlepšenia prístupu k pitnej vode

prostredníctvom výdajných miest sa aj zlepšia podmienky pre legálnu výstavbu rodinných domov v tejto časti obce.

 

Hlavným cieľom projektu je podpora zlepšenia prístupu k pitnej vode v prostredí separovanej marginalizovanej rómskej komunity. Projekt

v súlade s globálnym cieľom OP ĽZ zlepšovaním technickej vybavenosti územia zvyšuje šance obyvateľov na rozvoj ich potenciálu

a plnohodnotnézačlenenie na trh práce.

 

Špecifickým cieľom projektu je rast počtu rómskych domácností s prístupom k zlepšeným podmienkam bývania. Špecifickým ukazovateľom

výsledku bude počet rómskych obydlí s dobrými podmienkami bývania a podiel domácností MRK s prístupom k pitnej/úžitkovej vode.

 

Realizáciou projektu dôjde k naplneniu merateľných ukazovateľov projektu:

• P0156 Počet osôb MRK s prístupom k pitnej vode v dôsledku realizácie projektu – 167,

• P0527 Počet vytvorených pracovných miest cielene pre MRK prostredníctvom sociálneho aspektu vo verejných obstarávaniach – 1

 

Cieľovou skupinou projektu je 167 obyvateľov separovanej MRK.

 

www.minv.gov.sk

 

„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu

Ľudské zdroje“.

 

 

__________________________________________________________________________________________________________

 

 

Informácia o realizácii projektu

 

Názov prijímateľa:

Obec Kojatice 200, 082 32 Svinia

Názov projektu:Sanačné práce na nelegálnej skládke a dobudovanie systému na zber a odvoz komunálneho odpadu v obci Kojatice

Typ projektu: dopytovo-orientovaný projekt

Prioritná os:6 Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

Špecifický cieľ:6.1.1 Rast počtu rómskych domácností s prístupom k zlepšeným podmienkam bývania

Oblasť intervencie: Nakladanie s domovým odpadom (vrátane opatrení na minimalizáciu, triedenie, recykláciu)

Miesto realizácie:Obec Kojatice, Východné Slovensko, Prešovský kraj, okres Prešov

Časový rámec realizácie projektu: Obec Kojatice v mesiaci Jún 2018 podpísala Zmluvu o NFP č. ZM_SEP-IMRK2-2018-001803

Výška poskytnutého nenávratného finančného príspevku: 61 004,06  EUR

Vlastný vklad: 3 210,74 EUR

 

Ciele projektu: Realizáciou projektu bude okrem naplnenia špecifického cieľa výzvy v dotknutom území docielená eliminácia

nelegálnych skládok a tým čistejšie a zdravšie prostredie separovanej rómskej komunity, neďaleko ktorej je v súčasnosti

nelegálna skládka odpadu, ako ja samotné sociálne vnímanie osôb vylúčených zo spoločnosti na základe znečistenej lokality.

Vyčistením nelegálnej skládky, odstránením odpadu a následným umiestnením veľkokapacitných kontajnerov na určených

stojiskách sa tak zvýšia šance pre naplnenie globálneho cieľa, ktorým je integrácia rómskej komunity a jej sociálne

začlenenie do spoločnosti. Zároveň je projekt v súlade s princípmi desegregácie, degetoizácie a destigmatizácie.

 

Aktivity projektu:

Typ aktivity: Vybudovanie, resp. dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu komunálneho odpadu,

Hlavné aktivity projektu: Vybudovanie, resp. dobudovanie systému zberu a odvozu komunálneho odpadu

Typ aktivity: Realizácia sanačných prác nelegálnych skládok, vrátane eliminácie nepriaznivých vplyvov nelegálnej skládky

Hlavné aktivity projektu: Odstránenie nezákonne umiestneného odpadu

 

Kontaktné údaje prijímateľa:

Obec Kojatice, Kojatice  200, 082 32 Svinia

IČO:00327263

Štatutárny orgán:  Anton Aštary

e-mail: obec@kojatice.sk

Tel: +421 51 74 99 520

webová stránka obce: www.kojatice.sk

 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci

Operačného programu Ľudské zdroje.

                                                                                   

                                                      www.esf.gov.sk           www.minv.gov.sk

 

 

__________________________________________________________________________________________________________

 

Projekt ,,Kamerový systém obce Kojatice" - TU

 

__________________________________________________________________________________________________________

                     

 

 

Obec Kojatice  úspešne ukončila realizáciu projektu „Komunitná sociálna práca Kojatice“ 

pre svojich znevýhodnených občanov. Hlavným cieľom projektu bolo podporiť sociálnu

inklúziu osôb ohrozených sociálnym vylúčením prostredníctvom rozvoja služieb starostlivosti

s osobitným zreteľom na marginalizované rómske komunity. Základnou projektovou aktivitou bolo poskytovať

terénnu soc. prácu pre cieľové skupiny, reprezentované najmä však príslušníkmi miestnej rómskej komunity.

 

Projekt sa uskutočnil vďaka nenávratnému finančnému príspevku vo výške 32 414,03 EUR z Európskeho

sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia, SORO: Fond sociálneho

rozvoja. (obec@kojatice.sk)

 
© Copyright by Obec KOJATICE | Powered by K_CORP s.r.o. | 321870