KOJATICE
 
Dnes je 1.4.2023.
Meniny oslavuje Hugo.
Ktorú oblasť rozvoja obce považujete za najdôležitejšiu ?
Kultúra  (3454)
Šport  (3151)
Inú  (2668)

ŽIADOSTI

 

1. Vzor žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Kojatice

2. Vzor vyúčtovania poskytnutej dotácie z rozpočtu obce Kojatice

3. Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny 

4. Žiadosť o určenie súpisného čísla

5. Žiadosť o zníženie/odpustenie poplatku za komunálny odpad fyzických osôb

 

MIESTNE DANE

 

1. Priznanie k dani z nehnuteľnosti pre FO a PO

2. Poučenie na vyplnenie priznania

3. Potvrdenie o podaní priznania

 

 

MIESTNY POPLATOK

 

1. Žiadosť o vrátenie preplatku.doc

2. Oznam. povinnosť - k poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.pdf 

 

STAVEBNÉ TLAČIVÁ

 

Žiadosť o povolenie informačného, reklamného alebo propagačného zariadenia

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavby dočasných objektov zariadení staveniska

Návrh na predĺženie platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na zmeny dokončených stavieb

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto stavieb

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavebné úpravy dokončných stavieb 

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo rozhodnutia o využití územia 

Návrh na vydanie rozhodnutia o zmene územného rozhodnutia

Návrh na vyvlastnenie nehnuteľnosti

Ohlásenie drobnej stavby

Ohlásenie stavby elektronickej telekomunikačnej siete, jej prízemnej stavby, výmeny a doplnenia

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu, na zmenu dokončenej stavby a na zmenu stavby

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia na zmenu dokončenej stavby a na zmenu stavby pred dokončením

Žiadosť o dodatočné povolenie stavby a o dodatočné povolenie zmeny stavby

Žiadosť o odstránenie stavby (stavieb)

Žiadosť o potvrdenie pasportu stavby ak sa nezachovala pôvodná dokumentácia stavby

Žiadosť o povolenia na zmenu užívania stavby 

Žiadosť o povolenie terénnych úprav

Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia 

Žiadosť o predĺženie termínu dokončenia stavby 

Žiadosť o uloženie opatrenia na susednom pozemku alebo stavbe

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavebné úpravy dokončených stavieb

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia na zmenu stavby pred dokončením

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia

Žiadosť o zrušenie vyvlastňovacieho rozhodnutia


 

 
© Copyright by Obec KOJATICE | Powered by K_CORP s.r.o. | 321859