KOJATICE
 
Dnes je 19.9.2020.
Meniny oslavuje Konštantín.
Ktorú oblasť rozvoja obce považujete za najdôležitejšiu ?
Kultúra  (985)
Šport  (785)
Inú  (719)

 V zmysle § 84 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogického zamestnanca:

 

Základná škola, Kojatice 84, 083 32 Svinia

Kontakt: zskojatice@gmail.com, obec@kojatice.sk , 0907 103 636

Kategória pedagogických zamestnancov:  učiteľ I. stupňa základnej školy

+ aprobácia anglický jazyk 

 

Počet pracovných miest : 1 pracovné miesto (100 % úväzok)

 

Kvalifikačné predpoklady: v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

  • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa,
  • učiteľ pre primárne vzdelávanie s aprobáciou anglický jazyk pre I. stupeň

 

Platové podmienky: 

podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Výška platu závisí od stupňa najvyššieho dosiahnutého vzdelania a od dĺžky pedagogickej praxe.

 

Zoznam požadovaných dokladov:

  • žiadosť o prijatie do pracovného pomeru
  • profesijný životopis
  • motivačný list
  • súhlas so spracovaním osobných údajov

 

Po vyzvaní predložiť ďalšie doklady na osobnom pohovore:

  • kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní
  • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
  • potvrdenie o zdravotnej a duševnej spôsobilosti na výkon činnosti – len u úspešného uchádzača

Iné doplňujúce údaje:

Pracovný pomer na dobu určitú: do 31.08.2021.

Nástup do zamestnania: 1.9.2020

 

Iné požiadavky:

Profesionalita, zodpovednosť, tvorivosť.

Skúsenosti s využívaním inovatívnych foriem a metód práce.

 

Všetky potrebné doklady zaslať elektronicky na e-mail: zskojatice@gmail.com do 19.08.2020 

 

Riaditeľstvo ZŠ Kojatice si vyhradzuje právo neprizvať na osobný pohovor uchádzačov, ktorí nespĺňajú všetky vyššie uvedené kritéria a požiadavky. Na osobný pohovor si vyhradzujeme právo pozvať nami vybraných uchádzačov. 

 

O termíne uskutočnenia osobného pohovoru bude uchádzač písomne (mailom) informovaný. 

 

 

 
© Copyright by Obec KOJATICE | Powered by K_CORP s.r.o. | 219447