KOJATICE
 
Dnes je 17.5.2022.
Meniny oslavuje Gizela.
Ktorú oblasť rozvoja obce považujete za najdôležitejšiu ?
Kultúra  (2657)
Šport  (2225)
Inú  (1970)

 

 Milý rodičia,

 

v nadväznosti na nižšie uvedenú informáciu k zmenám pri poskytovaní dotácií na stravu Vám dávame do pozornosti, že už je platný zákon č. 257/2021 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon o dotáciách a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/257/20210801.html), ktorý medzi oprávnené deti na poskytovanie dotácií s účinnosťou od 01.08.2021 doplnil aj skupinu detí vo veku od 6 do 15 rokov, ktoré žijú v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti na toto dieťa neuplatnil nárok na zvýšený daňový bonus (1,7 násobok sumy daňového bonusu).

 

Novou skupinou detí, na ktoré bude možné poskytovať dotáciu na stravu sú deti, ktoré žijú v domácnosti, ktorej členovia si neuplatnili, alebo si nemohli uplatniť nárok (napr. z dôvodu, že ide o osoby bez zdaniteľného príjmu, resp. z dôvodu veku dieťaťa) na zvýšený daňový bonus na dieťa, ktoré dovŕšilo 6 rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku podľa § 52zzj ods. 2 písm. c) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov.

 

Dotáciu na stravu podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách je teda možné dotáciu poskytnúť na:

§  všetky deti v poslednom ročníku MŠ, ktoré nedovŕšili 6 rokov veku a to vzhľadom na skutočnosť, že na tieto deti nie je možné si uplatniť nárok na zvýšený daňový bonus;

§  deti v poslednom ročníku MŠ, ktoré dovŕšili 6 rokov veku a v ZŠ, ak žijú v domácnosti, ktorej členovia si neuplatnili, alebo si nemohli uplatniť nárok na zvýšený daňový bonus (napr. poberatelia dôchodkov, nezamestnaní);

§  deti v ZŠ, ktoré už dovŕšili 15 rokov veku (napr. z dôvodu opakovania ročníka, odkladu povinnej školskej dochádzky) a to vzhľadom na skutočnosť, že na tieto deti nie je možné si uplatniť zvýšený daňový bonus (tak ako v prvom prípade pri 5 ročných deťoch v poslednom ročníku MŠ).

Záverom uvádzame, že čo sa týka detí v MŠ (nie v poslednom ročníku MŠ), tieto deti majú nárok na dotáciu na stravu len z dôvodu ŽM alebo HN podľa § 4 ods. 3 písm. a) alebo b) zákona o dotáciách.

 

V prípade, že budete požadovať dotáciu na stravu Vášho dieťaťa/žiaka je potrebné do 10.08.2021 doručiť na obecný úrad Kojatice jedno z týchto potvrdení, alebo priniesť Vami podpísané čestné prehlásenie o neuplatnení nároku na zvýhodnenie DB:

 

§  potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi (vydáva príslušný úrad)

§  potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške sumy životného minima (vydáva príslušný úrad)

§  čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa od 6 do 15 rokov (nájdete na webovom sídle obce Kojatice)

 

Informácie o platbách za stravné na šk. rok 2021/2022 pre deti Mš bez dotácie a žiakov Zš bez dotácie  budete mať oznámené na prihláškach na školské stravovanie  mesiaci 09/2021.

 

 

Juliana Karafová, Vedúca ŠJ Kojatice

 

 

Čestné vyhlásenie - ČV.doc

 

Dotácie na stravu v MŠ a ZŠ (šk. rok 2021/2022) - stiahnuť PDF

 
© Copyright by Obec KOJATICE | Powered by K_CORP s.r.o. | 267204