KOJATICE
 
Dnes je 1.4.2023.
Meniny oslavuje Hugo.
Ktorú oblasť rozvoja obce považujete za najdôležitejšiu ?
Kultúra  (3454)
Šport  (3151)
Inú  (2668)

2. Voľba hlavného kontrolóra obce Kojatice

Uznesenie č. 200/02/2022

Obecné zastupiteľstvo v Kojaticiach

A/ s c h v a ľ u j e 

Vyhlásenie nových volieb hlavného kontrolóra obce Kojatice na deň 13.04.2022

Obálku označiť nápisom NEOTVÁRAŤ - VOĽBA HLAVNÉHO KONTROLÓRA.

B/ žiada

Obecný úrad Kojatice o zverejnenie termínu volieb hlavného kontrolóra na webovej stránke obce Kojatice 

v zmysle zákona o obecnom zriadení.

C/ stanovuje

Úväzok zvolenému hlavnému kontrolórovi obce Kojatice na 40% 

D/ súhlasí

Aby hlavný kontrolór obce Kojatice popri pracovnom úväzku v obci Kojatice mohol pracovať vo funkcii

hlavného kontrolóra na skrátený úväzok aj pre iné obce.

 

Dátum zverejnenia: 08.03.2022

 

 

 

1. Voľba hlavného kontrolóra obce Kojatice

XXV. rokovanie Obecného zastupiteľstva dňa 30.09.2021

Uznesenie č. 171/9/2021

Obecné zastupiteľstvo v Kojaticiach

A/ s c h v a ľ u j e 

Vyhlásenie nových volieb hlavného kontrolóra obce Kojatice na deň 25.11.2021

B/ žiada

Obecný úrad Kojatice o zverejnenie termínu volieb hlavného kontrolóra na webovej stránke obce Kojatice

 

Dátum zverejnenia: 15.10.2021

 
© Copyright by Obec KOJATICE | Powered by K_CORP s.r.o. | 321862