KOJATICE
 
Dnes je 1.4.2023.
Meniny oslavuje Hugo.
Ktorú oblasť rozvoja obce považujete za najdôležitejšiu ?
Kultúra  (3454)
Šport  (3151)
Inú  (2668)

 Oficiálna stránka ZŠ Kojatice - TU

 

Základná škola v Kojaticiach

 

sa nachádza v Prešovskom kraji v obci Kojatice. Je to neplnoorganizovaná škola, ktorú navštevujú deti z obcí Kojatice, Šarišské Lužianky a Kojatická Dolina. Škola je 6 triedna: 5 tried základnej školy a 1 oddelenie školského klubu detí s kapacitou 25 detí.

Základnou prioritou našej ZŠ je zabezpečenie kvalitného edukačného procesu postaveného na princípoch demokratickej komunikácie, kreativity a individuálneho prístupu k žiakom vo výchovno-vzdelávacom procese. Jeho garantom sú naši kvalitní pedagógovia, ktorí žiakom vytvoria podmienky pre ich bezproblémové zvládnutie učebných plánov, osnov a štandardov pre jednotlivé predmety a ročníky, ktoré sú v súlade so Štátnym vzdelávacím programom a Školským vzdelávacím programom.

Škola ponúka predovšetkým výchovne vyvážené prostredie, v ktorom je žiak pre učiteľa partnerom. Naším princípom je viesť žiakov k tvorivému, kritickému mysleniu, naučiť ich tímovo pracovať, komunikovať medzi sebou, vzájomne sa rešpektovať a byť schopní celoživotne sa vzdelávať. Výchovno-vzdelávaciu činnosť smerujeme k zníženiu adaptačných problémov pri prechode na 2. stupeň základnej školy, kde sa od nich vyžaduje, aby boli schopní kriticky a tvorivo myslieť, rýchlo a účinne riešiť problémy. Snažíme sa, aby  sebavedomie našich žiakov bolo zdravé a podložené schopnosťami, zručnosťami a vedomosťami.

             Škola ponúka a realizuje individuálne začlenenie  žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a s rôznym druhom postihnutia. Na základe pravidelnej analýzy výchovno-vzdelávacích výsledkov každoročne konštatujeme zlepšenie ich výchovno-vzdelávacích výsledkov.

Našou snahou je vytvoriť školu 21.storočia, ktorá bude otvorená žiakom, ale aj ostatnej širokej rodičovskej verejnosti. Bude spájať kvalitný výchovno-vzdelávací proces s mimoškolskými aktivitami v prospech rozvoja individuálnych osobností žiakov so zameraní na ich uplatnenie v kolektíve a osobnom živote. 

 

Škola sa nachádza uprostred zelene, obklopuje ju ovocný sad, nachádza sa tu dostatočne veľká upravená trávnatá plocha na loptové hry a iné športové aktivity. V areáli je žiakom k dispozícii multifunkčné ihrisko v zime využívané ako klzisko. Objekt našej školy pozostáva z 2 budov: starej a novej budovy školy. Vzhľadom na nárast počtu žiakov a tried na škole bola zrealizovaná väčšia rekonštrukcia: vybudovanie sociálneho zariadenia, rozšírenie počtu tried a ich materiálne zabezpečenie a zriadenie rozcvičovne.  Stará budova školy má aj kultúrnu a historickú hodnotu. Stavba bola realizovaná jezuitmi v roku 1842.

 

 

 

 

Kontakt:

Adresa:                                    Základna škola, Kojatice 84, 082 32 Svinia

Telefón:                                    051/ 7795256

E-mail:                                     zskojatice@gmail.com

Riaditeľka školy:                       Natália Theiszová

Vedúca metodického združenia: Mgr. Denisa Matiová

 

 Rada školy:

                 - predsedkyňa, zástupca rodičov

                 - zástupca rodičov

                 - zástupca pedagogických zamestnancov

                 - zástupca nepedagogických zamestnancov

                 - zástupca obce

 

 Výbor ZRŠ

                - predsedkyňa

                - pokladník

                - zapisovateľka

 

 

.pdf zobrazíte kliknutím na :

Školský vzdelávací program 

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti školy a ŠKD

Organizácia školy v školskom roku 2012/2013

Priestorové a materiálno-technické podmienky školy

 

  Oficiálna stránka ZŠ Kojatice - TU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizáciu školy v školskom roku 2011/2012 si môžte pozrieť : TU

____________________________________________________________________________________


 

Ďalšie dokumenty:


Školský vzdelávací program.pdf
Priestorové a mat-tech podmienky.pdf

 

 
© Copyright by Obec KOJATICE | Powered by K_CORP s.r.o. | 321857