KOJATICE
 
Dnes je 1.4.2023.
Meniny oslavuje Hugo.
Ktorú oblasť rozvoja obce považujete za najdôležitejšiu ?
Kultúra  (3454)
Šport  (3151)
Inú  (2668)

Kojatice

Najstaršia správa o obci Kojatice (predtým Kojatha), je z roku 1248, z listiny kráľa Bela IV., v ktorej sa hovorí o cirkevných záležitostiach. V tom čase naša obec patrila panstvu Veľký Šariš. Dovtedy tri štvrtiny desiatku od kojatických domácností patrili jágerskému biskupovi a od roku 1248 bola súčasťou príjmov hradného panstva Šariš, patriaceho kráľovi. Z týchto skutočností je zrejmé, že Kojatice existovali dávnejšie pred polovicou 13. storočia.
V písomnostiach sa vyskytujú pod názvom Kayatha (1282) v rôzných obmenách: Kayata (1312), Kajaczicze 1773), Kojecice (1920), Kojetice(1927), Kojatice (1948), maď. Kajata, Fuzérkajáta. Názov obce Kajátha, ktorý bol maďarskou úpravou pôvodného slovenského názvu koreniacom v osobnom mene Kojata patria podobne ako názvy blízkych Daletíc, Jarovníc typologicky k názvom starobylých slovenských dedín jestvujúcich pred 11. storočím.
Geografická poloha, názov, vývoj osídlenia najbližšieho okolia a rozvinutosť v prvej polovici 13. storočia vedú k názoru, že Kojatice patrili k najstarším dedinám v okolí spred 11.storočia. Miesto bolo osídlené aj v neolite nakoľko sa tu našlo sídlisko ukovohorskej kultúry. Ako už bolo spomenuté v polovici 13. st.kráľovské majetky zobral palatín Omodej a obec daroval šľachticovi Beňadiktovi synovi Meršeho, vlastníkovi panstva Sviňa. Jeho synom patrila obec ešte okolo roku 1317. Čoskoro opäť obec prešla do vlastníctva kráľa. V 15. storočí Kojatice patrili šľachticom z Rozhanoviec. Poddaní z Kojatíc boli v roku 1427 zdanení dávkou 39 port, podľa toho usudzujeme, že Kojatice v tom čase patrili k väčším dedinám.
V 16.-18. storočí patrili jezuitskému rádu a cirkevným inštitúciám. V dedine je rímskokatolícky klasicistický kostol z roku 1784, ktorý postavili jezuiti. Ich rád v tom čase sídlil v tunajšej starej škole, ktorá dodnes stojí a doteraz sa v nej vyučuje. Kostol je zasvätený sv. Ondrejovi, ktorý je aj patrónom obce. Dokumentuje to i oltárny obraz sv. Ondreja - olejomaľba na plátne, kópia Maxa Kurtha zo začiatku 20. storočia.
K obci Kojatice patrí aj osada Kojatická Dolina. Vznikla bola osídlena pred prvou svetovou vojnou. Prisťahovalo sa sem niekoľko rodín z Poľskej republiky a kúpili si polia a lesy, ktoré predtým patrili Szineyovcom vo Svini. Šarišské Lužianky - časť obce Kojatice leží južne, pri pravom brehu rieky Svinka. Najstaršie správy sú v listinách z roku 1335, vtedy obec patrila Viliamovi Drugethovi. Začiatkom 15. storočia dedina patrila Cudarovcom, neskôr Bertóthyovcom. V dedine je kúria, pravdepodobne z 18. storočia. Bola viackrát prestavaná a sídlil v nej vtedajší Miestný národný výbor.

Šarišské Lužianky

Obec leží v blízkosti Kojatic v doline Svinky. Vzhľadom na názov a zemepisnú polohu dediny možno usúdiť, že ju založili obyvatelia Kojatíc pred 14. st.
Predrokom 1335 patrila šľachticovi Dominikovi, synovi Lacka z rodu Abovcov. Dominik zomrel bezdetný, preto kráľ Karol Robert v roku 1335 daroval dedinu vtedajšiemu palatínovi Viliamovi Drugetovi. Pri tejto príležitosti vznikla najstaršia písomná zmienka o Lužiankach. V darovacej listine z roku 1335 sa spomína "possessionis Lusan", ale je zrejmé, že tunajšie sídlisko existovalo už dlhšie pred týmto dátumom.
V písomnostiach sa vyskytuje v nasledovných obmenách: 1458 - Kyslwsan,1464- Lusanka, 1920- Lusanka, 1920- Lužanka, Lužany, 1927- Lužánky,1948- Šarišské Lužianky,ma´d. Luzsánka, Luzsány. Názov obce korení v slovenskom slove luh, označujúcom často močaristý les na rovine. Les a v ňom vzniknutú dedinu pomenovali obyvatelia z blízkej staršej dediny, ktorou boli Kojatice. Obec si zachovala poľnohospodársky ráz do dnešných čias.

Richtári a starostovia

Od roku 1928 pôsobil v našej obci ako richtár Matej Polák, dalej to bol Štefan Roba a vystriedal ho Ján Priščák.
V rokoch 1939-45 v čase vojny pôsobil Ján Tartaľ (Krivý)ako obecný komisár. Prvým predsedom Miestneho Národného Výboru MNV sa stal Jozef Križan, ďalej to bol Ján Priščák (Ambróz), Jozef Ferenc, Ján Gáll, Ján Vysočan.

Ján Madzik (1971-81)

Od roku 1971 do roku 1981 pôsobil Ján Madzik.

Jozef Kendický (posobil až 4 volebné obdobia)

Jozef Kendický posôbil od roku 1981 do roku 1999.
(Od roku 1990 už ako starosta)

Anton Kendický 1999-2002

Anton Kendický bol starostom v rokoch 1999-2002.

Anton Aštary nastúpil do funkcie 27.decembra 2002

Po ňom nastúpil Anton Aštary, ktorý bol vo funkcii do roku 2022.Súčasným starostom obce od roku 2022 je Dušan Katrenič.

Kronikár František Gašparík

Obecným kronikárom bol v rokoch 1978-2006 p. František Gašparík.

Kolektivizácia medzi poslednými

Za prvej republiky boli Kojatice poľnohospodárskou obcou, obyvatelia boli roľníci, kupčíci s obilím z južných oblastí.
Jednotné roľnícke družstvo v Kojaticiach a tiež v Šarišských Lužiankach bolo založené v roku 1959. V roku 1965 sa JRD Šarišské Lužianky pripojilo k JRD Kojatice a začali spoločne hospodáriť. V roku 1974 sa družstvo pripojilo k JRD Svinia a vzniklo veľké družstvo Šarišan so sídlom vo Svini.
V katastri obce Kojatice sa v roku 1976 začala výstavba podniku na výrobu bravčového mäsa. Stavbu odovzdali do prevádzky v roku1979 a už v roku 7172 kusov ošípaných.

Sociálna vybavenosť

V Kojaticiach máme základnú školu pre 1.-4. ročník. Spolu s materskou školou slúžia pre Kojatice, Šarišské Lužianky a osadu Kojatická Dolina.
Materskú školu sme v Kojaticiach zriadili v roku 1960 v súkromnom dome Františka Poláka. V roku 1972 sa materská škola presťahovala do bytovky JRD zamostom, kde sa upravila na celodennú prevádzku aj so stravovaním. Početdetí z roka na rok stúpa a v roku 1975 sme začali s výstavbou novejmaterskej školy. Postavili ju občania svojpomocne v akcii Z a od roku1976 ako dvojtriedna materská škola so stravovaním a s celodennou prevádzkou slúži dodnes.
Občanov v obci Kojatice zásobuje obchod s potravinami COOP Jednota. Vznikol po druhej svetovej vojne v staršom súkromnom dome. Neskôr sme začali s výstavbou novej budovy obchodu, vroku 1967 sme predajňu dokončili a slúži dodnes.

Dobrovoľný hasičský zbor

V obci máme dlhodobú tradíciu miestnej požiarnej ochrany. Prvý dobrovoľný hasičský zbor bol založený v roku 1925 v Kojaticiach, v Šarišských Lužiankach v roku 1932. V roku 1974 sa požiarny zbor zo Šariškých Lužianok pripojil k zboru v Kojaticiach, a vznikol veľký 60-členný celok.
Takisto, ako v prípade materskej školy, spojili občania svoje sily opäť v rámci akcie Z a začali v roku 1985 s výstavbou požiarnej zbrojnice. V roku 1987 bola budova odovzaná do používania.
Pokiaľ máte záujem o viac informácií o Dobrovoľnom hasičskom zbore v Kojaticiach navštívte stánku DHZ

Ďalšie aktivity

Z verejnoprospešných činností v obci treba ešte spomenúť výstavbubudovy kuturného domu OcÚ. Stavať sme začali v roku 1975 sme budovu slávnostne dali do prevádzky.
Na túto počesť naši starší občania nacvičili a predviedli časť svadby podľa starých zvykov pod názvom Čepená. Aj naši žiaci zo základnej školy prispeli do kultúrneho programu peknými vystúpeniami a pesničkami.
Oslavy 760. výročia prvej písomnej zmienky o našej obci sa konali 5.júla 2008 na športovom ihrisku pri rieke Svinka. Na oslavách, ktoré boli spojené s bohoslužbami, sa zúčastnilo množstvo občanov, ktorí sa spolu shosťami oboznámili s históriou obce od roku 1248 až po súčastnosť.

 
© Copyright by Obec KOJATICE | Powered by K_CORP s.r.o. | 321862