KOJATICE
 
Dnes je 6.2.2023.
Meniny oslavuje Dorota.
Ktorú oblasť rozvoja obce považujete za najdôležitejšiu ?
Kultúra  (3315)
Šport  (2962)
Inú  (2538)

Kontrolór obce:

 

Mária Tomková

 

p.č. Názov
16. Plán kontrolnej činnosti na I. a II. polrok 2023 /11.1.2023/
15. Záznam z kontroly plnenia rozpočtu k 30.6.2021 (Príjmy a výdavky)
14. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na rok 2021 /08.12.2020/
13. Záznam z kontroly čerpania rozpočtu za rok 2019 /08.12.2020/
12. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na rok 2020 /19.02.2020/
11. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Kojatice za rok 2018 /15.05.2019/
10. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na rok 2019 /16.01.2019/
 9. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2017 /06.02.2018/
 8. Zameranie kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na rok 2018 /24.11.2017/
 7. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2016 /15.02.2017/
 6. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. a II. polrok 2017 /15.02.2017/
 5. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2015 /29.03.2016/
 4. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na rok 2016 /17.12.2015/
 3. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2015
 2. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2015
 1. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Kojatice za rok 2014 /06.03.2015/

 

 

Úlohy hlavného kontrolóra

Hlavný kontrolór plní okrem úloh uložených obecným zastupiteľstvom najmä tieto úlohy:

• vykonáva finančnú kontrolu v zmysle zák. č.502/2001 Z.z. o kontrole a vnútornom audite,
 

predkladá:
• raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti,
• správy o výsledkoch kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí,
• obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti, a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roku,

vypracúva:
• odborné stanoviská k návrhu rozpočtu a záverečného účtu obce pred ich schválením v obecnom zastupiteľstve (OZ),

spolupracuje:
• so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými obci zo štátneho rozpočtu alebo zo štrukturálnych fondov Európskej únie,

zabezpečuje:
• kontrolu zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý mesto užíva podľa osobitných predpisov,
• kontrolu príjmov, výdavkov a finančných operácií obce,
• kontrolu vybavovania sťažností a petícií,
• kontrolu dodržiavania VZN vrátane nariadení obce,
• kontrolu plnenia uznesení OZ,
• kontrolu dodržiavania interných predpisov obce

koordinuje:
• kontrolné akcie vyplývajúce z podnetov orgánov činných v trestnom konaní, sťažností a petícií,
• vykonávanie kontrolných akcií s orgánmi vonkajšej kontroly,
• prijímanie opatrení z kontrol vonkajšími kontrolnými orgánmi z oblasti kontroly a sťažností, vybavuje:
• sťažnosti, ak tak ustanovuje osobitný zákon,

je povinný:
• vykonať kontrolu, ak ho o to požiada OZ,

zodpovedá:
• za plnenie úloh útvaru hlavného kontrolóra obecnému zastupiteľstvu.

Rozsah kontrolnej činnosti a pravidlá kontrolnej činnosti upravujú §18d a §18e zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákon č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

 

 
© Copyright by Obec KOJATICE | Powered by K_CORP s.r.o. | 310899